ARCHIV 2019

Studentská vědecká konference na téma Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky si kladla za cíle posoudit možnosti využití alternativních zdrojů energie v nově navrhovaných objektech z hlediska pokrytí tepelně technických požadavků objektu v návaznosti na energetické zhodnocení budovy, s přihlédnutím k ekonomice provozu těchto systémů a k ovlivnění výsledného architektonického výrazu budov.

A dále pak zhodnotit možnost a vhodnost využití alternativních zdrojů energie v rekonstruovaných objektech s přihlédnutím k výši pořizovacích nákladů a účelu budoucího provozu. Současně u obou typů návrhů bylo posouzení hospodaření s vodou a celkové zhodnocení návratnosti investice.