TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Studentské vědecké konference pořádané pod záštitou TUL Liberec a ČVUT Praha si kladou za cíl prohloubit informovanost studentů o možnosti zapojení obnovitelných zdrojů energie do celkové energetické koncepce budovy s přihlédnutím na jejich výběr a kombinaci vzhledem k lokalitě a jejím, především zeměpisným a morfologickým podmínkám.

Současná energetická koncepce společnosti je zaměřena při návrhu objektů nebo sídelních celků na hledání úsporných energetických opatření v kontextu cirkulární ekonomiky. Zapojení alternativních zdrojů energie pro vytápění, chlazení a ohřev TV se uplatňuje nejen při návrhu nových staveb, ale lze je využít i při rekonstrukcích objektů již stávajících. Jak při jejich navrhování, tak i při rekonstrukci je nutné zohlednit jak energetickou a tepelně-technickou stránku věci, tak i ekonomické hledisko. V současné době kromě energetické koncepce objektu je stejný důraz kladen i na problematiku hospodaření s vodou.

Cílem konferencí je komplexní řešení stavby právě s přihlédnutím k vzájemným souvislostem mezi požadavkem architekta na stavbu a její okolí a předepsaným energetickým standardem objektu.

Doufáme, že konference pomohou studentům v orientaci v této problematice, přispějí k jejich většímu sebevědomí při samostatných návrzích a umožní jim posun v jejich začínající kariéře v profesi architekta a urbanisty.

2022 | ÚČASTNÍCI


ČVUT Praha
TUL Liberec

2021 | ÚČASTNÍCI


ČVUT Praha
TUL Liberec

2020 | ÚČASTNÍCI


ČVUT Praha
TUL Liberec
2019 | Archiv projektů